Letové smernice EFU

Európskej únie rolerov  - EFU

pre akrobatické a štýlové plemená letúnov

 

 

 

 

Za správnosť zodpovedá

 

EFU – Prezident                            EFU – Tajomník

Werner Kneidl                               Martin Mayer

 

 

 

 

Preklad

Andrej Margetín

Podľa uznesenia EFU z 27.03.04

 

A Všeobecná časť

A1 Oblasť platnosti

Tieto letové smernice platia pre všetky lety holubov na holubník a letovú klietku.

A2 Chovateľ, holubník, letová klietka

Chovateľ je osoba, ktorá je zanietená pre chov holubov. Jeho holuby sú hodnotené počas letu na holubník, či letovú klietku. Rozdiel medzi letovou klietkou a holubníkom je ten, že holuby ktoré sú trénované na holubník dobre poznajú prostredie v ktorom sú vypustené. Pri lete na letovú klietku je prostredie v ktorom holuby lietajú neznáme. V rámci fair play nesmie byť prevádzaný tréningový let na mieste, na ktorom sú pravidelne usporiadane oficiálne preteky. Chovateľ o dodržaní tohto bodu podá čestné prehlásenie v letovom protokole. Aby sa predišlo porušeniu tohto bodu, miesto usporiadania pretekov na letovú klietku určuje letový konateľ. Preteky na letovú klietku, ktoré sú pravidelne usporiadané na rovnakom mieste sú hodnotené ako pri letoch na holubník. Platia teda všetky ustanovenia ako pri pretekoch, ktoré sú usporiadané na holubníku chovateľa.

A3 Úvod letových smerníc

Všetci chovatelia a rozhodcovia sú povinní dodržiavať letové smernice /hodnotiaci poriadok /. Všetci letoví čakatelia, tajomníci a vedúci skupín dohliadajú na dodržiavanie hodnotiaceho poriadku.

A4 Jednotné použitie letových smerníc

Letové smernice platia rovnako pre lety starých aj mladých holubov. Tak isto platia pre mladých, začínajúcich chovateľov ako aj pre starých a skúsených chovateľov. Nie sú zohľadnené nepriaznivé poveternostné vplyvy ani miesto pretekov na letovú klietku. Každý preteká za rovnakých podmienok.

A5 Kontrola pochybných letových výsledkov

Po skončení preteku musia byť vyplnené letové protokoly ihneď zaslané letovému tajomníkovi. Pokiaľ sa zaslanie letového protokolu oneskorí, dosiahnutý výsledok je automaticky neplatný. Pri pochybných letových výsledkoch  môže letový tajomník požiadať prostredníctvom tajomníka klubu o porovnávacie hodnotenie  druhého rozhodcu letu.

A6 Letová sezóna

Letová sezóna začína 1.1. a končí 31.12. toho roku. V letovom protokole musí byť uvedené za ktorý klub chovateľ preteká. Absencia tohto záznamu, alebo uvedenie viacero klubov môže znamenať vyradenie daného letu z celkového hodnotenia.

A7 Miesto usporiadania pretekov na letovú klietku

Kvôli fair play je tréning holubov na letovú klietku na tomto mieste zakázaný. To platí aj pre tréning v okolí do 5 km vzdušnou čiarou od miesta, na ktorom sú usporiadané preteky na letovú klietku. To platí pred aj po pretekoch. To sa robí preto, aby v prípade straty holubov počas tréningového letu na tomto mieste, sa tieto stratené holuby nevrátili počas súťažného letu. Výnimku môže povoliť iba vedenie klubu. Napr. pri propagačných letoch. Taktiež môže udeliť výnimku na vábenie zaleteného holuba do klietky. Pochybenie proti tomuto ustanoveniu môže mať za následok dodatočné nezapočítanie získaných bodov zo súťažného letu do celkového hodnotenia.

A 8 Osoby na letovom priestranstve počas pretekov na letovú klietku

Letové priestranstvo musí byť zreteľne ohraničené, bez divákov. Divákom je povolené pohybovať sa mimo let. priestranstva. Let. priestranstvo musí byť také veľké aby sa v ňom mohli pohybovať rozhodcovia letu a aby mal chovateľ dostatok priestoru na nerušenú prácu počas súťažného letu. Chovateľ môže mať pri sebe jedného pomocníka. Každá úmyselná pomoc, zásah iného chovateľa a rozhodcu je neprípustná a vedie k diskvalifikácií. I v tomto ustanovení platí výnimka napr. zásah nezainteresovaných ľudí, alebo detí.

A 9 Špeciálne opatrenia počas pretekov na klietku

Jeden aktívny člen z organizácie dohliada na to aby boli holuby počas celých pretekov riadne ustajnené a ošetrované / holuby aj vábniky /. Musia byť umiestnené v priestranných klietkach, ktoré sú umiestnené v priestoroch, ktoré zabezpečí organizátor. Tieto priestory sú sprístupnené iba majiteľom pretekajúcich holubov. Zásadne je za holuby zodpovedný ich majiteľ.

A 10 Preteky / majstrovstvá / na letovú klietku a holubník

Z jednotlivých doručených letových protokolov, ktoré boli riadne vyplnené a včas odoslané do EFU / do klubu / je určený víťaz v každej zo zastúpených tried. Berie sa do úvahy iba najlepší let v danom roku u daného chovateľa. Každá organizácia si svoje letové protokoly archivuje.

A 11 Právo zúčastniť sa na pretekoch v rámci EFU

Najdôležitejšou podmienkou na to aby sa mohol chovateľ zúčastniť pretekov v rámci EFU, je aby klub v ktorom je združený bol členom EFU a mal prijaté rovnaké letové smernice. Do celkového hodnotenia sa zapisujú iba kluby, ktoré majú vyškolených posudzovateľov letu, ktorí sa aktívne zapájajú do diania EFU a zúčastňujú sa na školeniach posudzovateľov. Každý klub musí mať na každú z tried aspoň jedného nového posudzovateľa letu za rok. O prijatí klubu do EFU rozhoduje predstavenstvo EFU organizácie.

A 12 Ochrana zvierat

Každý chovateľ a posudzovateľ dbá na dodržiavanie zásad o ochrane zvierat. To platí pre chov, transport, ustajnenie, letovú spôsobilosť holubov,... . Pochybenie proti tomuto ustanoveniu má za následok diskvalifikáciu / death rolery – smrtiace rolery, a iné anomálie akrob. prvkov, pri ktorých môže dojsť k zabitiu holuba. /. Pri zistení takýchto holubov v súťažnom kŕdli sa prerušuje let, dosiahnuté body sa anulujú tak, ako aj celý let.

A 14 Opatrenia proti pochybeniu voči letovým smerniciam

Každý chovateľ a posudzovateľ letu je povinný prehrešky voči letovým smerniciam oznámiť letovému konateľovi. Predseda rozhodne o potrestaní.

Podľa veľkosti a rozsahu prečinu môže byť udelené varovanie, odobratie rozhodcovskej licencie, dočasné vylúčenie, a iné.

 

 

B Všeobecné hodnotiace pravidlá

B 1 Hodnotenie, ocenenie letu

Let je platný vtedy, keď ho hodnotí posudzovateľ. Do konečného hodnotenia je zaradený, len ak ho hodnotia dvaja a viac posudzovateľov. Pri medzinárodnom šampionáte na klietky musia let hodnotiť dvaja posudzovatelia, ktorí ale v tú dobu nesúťažia v danej triede. Chovateľ si rozhodcov a letové protokoly zabezpečuje sám. Odlišnosti sú pri normálnej súťaži na klietky, kedy zabezpečuje letové protokoly posudzovateľ. Chovateľ musí akceptovať hodnotenie posudzovateľa. Hodnotené lety sú platné iba ak sa hodnotia podľa platných letových smerníc a sú zaznamenané do platných protokolov.

B 2 Zaujatosť voči posudzovateľovi

Príslušník rodiny ( manžel, manželka, deti, vnuci, tety ) si nemôžu navzájom posudzovať lety v jednotlivých triedach.

B 3 Chovateľ, majiteľ holubov

Chovateľ potvrdzuje prostredníctvom podpisu na letovom protokole to, že holuby sú jeho odchovanci a žiaden z hodnotených holubov nebol hodnotený po dobu 30 dní v kŕdli iného chovateľa. Pri pochybení voči tomuto ustanoveniu môže byť chovateľ potrestaný zákazom štartu.

B 4 Štart s viacerými plemenami v jednej triede

Pri súťaži holubov na klietku môže chovateľ súťažiť v jednej triede iba s jedným plemenom. V jednej letovej sezóne môže chovateľ súťažiť s viacerými plemenami v jednej triede a to tak, že súťaží na klietku a aj na holubník. Do výsledného hodnotenia sa zaráta iba najlepší let.

B 5 Čistokrvnosť

Všetky holuby v hodnotenom kŕdli musia byť typickými predstaviteľmi svojho plemena. Chovateľ potvrdzuje čistokrvnosť svojich holubov podpisom na letový protokol. Na to dohliada posudzovateľ. Pri podozrení, že holuby nie sú čistokrvné musí chovateľ preukázať ich pôvod. Čistokrvnosť potom posúdia aj ďalší znalci plemena. Ich náklady na cestovné hradí chovateľ.

B 6 Obrúčky

Hodnotené holuby musia byť označené nesnímateľnými obrúčkami. Musí byť na nich uvedený rok, číslo. Akceptujú sa obrúčky EFU, ale aj iné obrúčky členských štátov. Platnosť obrúčky overuje pred každým letom posudzovateľ.

B 7 Dĺžka hodnotenia letu

Strmhlavé, vírivé a hravé letúny:           pri lete na letovú klietku max. 30 minút

                                                               pri lete na holubník max. 30 minút

 

Rolery, kotrmeliaky a tlieskače:            pri lete na letovú klietku  max. 30 minút

                                                               Pri lete na holubník podľa rozhodnutia max. 30 minút,   

                                                               alebo max. 60 minút. Chovateľ si však pred štartom 

                                                               zvolí dĺžku hodnotenia letu.

B 8 Ovplyvňovanie letu holubov

Chovateľ môže ovplyvňovať let holubov max. 5 minút od vlastného štartu holubov. Pritom však musí dodržiavať základné zákony a opatrenia na ochranu zvierat. Pri ovplyvňovaní je zakázané používať akustické pomôcky, ktoré majú rušivý vplyv ( strelba, klaksón,...). Pod pojmom „ovplyvňovanie“ chápeme napr. ak sa chovateľ vedome postaví pred letovú klietku a tým bráni pristátiu holubov. Pri vábení lietajúcich holubov je ovplyvňovanie zakázané. Na vábenie nemôžu byť použité rovnaké pomôcky ako na odplašenie holubov ( pri štarte ) napr. rovnaký tón pískania; vlajočka rovnakej veľkosti, farby a podobne. V rámci povolených piatich minút môže chovateľ holuby aj vábiť, v súvislosti s tým však už nemôže brániť holubom pri pristátí, ani inak ovplyvňovať let. Pri porušovaní tohto bodu ( B8 ) – ovplyvňovanie nad 5 minút, neúspešnom napomenutí, rozhodca automaticky končí hodnotenie letu.

B 9 Začiatok a koniec hodnotenia letu

Chovateľ musí odštartovať kompletný kŕdeľ holubov. Po dobu hodnotenia letu nesmie hodnotené holuby chytať. Holuby, ktoré aj napriek piatim minútam ovplyvňovania zoskočili do letovej klietky, môže chovateľ vybrať z klietky až po ukončení hodnotenia. Hodnotenie začína po vyletení ( odštartovaní ) prvého holuba. Hodnotenie sa končí po zosadnutí  posledného holuba, alebo po uplynutí maximálnej ( vopred zvolenej ) doby hodnotenia letu. Je nežiaduce, keď zostane niektorý z letových holubov sedieť, alebo zosadne predčasne. Chovateľ sa tak sám oberá o možnosť získať viac bodov ( sediaci holub nelieta – akrobacia sa teda nehodnotí ).Hodnotenie aj napriek sediacemu holubovi pokračuje. Ak neuplynula predpísaná max. dĺžka hodnotenia letu a minimálne jeden z holubov ešte lieta, hodnotenie pokračuje.

Výnimka pri roleroch a kotrmeliakoch: Keď po 5 minútach ovplyvňovania jeden z holubov predčasne zosadne na miesto v blízkosti holubníka, letovej klietky ( strecha auta ), hodnotenie letu sa končí.

Pri lete na holubník: Podľa rozhodnutia chovateľa sa môže začať hodnotenie letu aj po štarte holubov a to na pokyn chovateľa. Chovateľ sa však na tom musí dohodnúť s rozhodcom a to pred samotným štartom holubov, t.j. dohodne sa z rozhodcom na začiatku hodnotenia ( štart 1. holuba, alebo počas letu na pokyn chovateľa ).

B 10 Nový štart

Rolery a kotrmeliaky

Ak v rámci piatich minút povoleného ovplyvňovania holubov zosadne úplný kŕdlik, je povolený nový štart. Dĺžka hodnotenia však stále beží, nezačína sa nanovo. Body získané počas predošlého letu taktiež zostávajú.

Strmhlavé letúny ( wuta, lalôčikové ) a hravé letúny ( kelebek )

V rámci 30 minút hodnotenia letu ( čo je max. povolená dĺžka hodnotenia letu ) sú povolené 3 štarty. Nový štart môže nasledovať až po úplnom zosadnutí celého kŕdľa. Pri každom štarte môže chovateľ pôsobiť na holuby do povolených 5 minút. Počas vábenia nesmie chovateľ pôsobiť na holuby ( prekážať im pri pristáti ). Najlepší let z troch možných bude zapísaný do letového protokolu. Rozhodca však musí zaznamenať každý let na zadnú stranu protokolu ( body, čas vábenia, ... ).

Vírivé letúny ( dunek otvorený, dunek uzavretý – macedónsky vírivý letún )

Viď smernice pre triedu dunek a macedónsky vírivý letún, D 14

B 11 Prerušenie hodnotenia letu

Rozhodca môže prerušiť hodnotenie letu ( nie zastaviť ), ak sa cudzí holub pripojí k hodnotenému kŕdľu holubov a nedá sa jednoznačne rozoznať, ktorý z holubov predvádza letové figúry. To isté platí, ak sa k hodnotenému kŕdľu pridá vábnik ( droper ), alebo iný holub daného chovateľa. Hodnotenie pokračuje, ak sa cudzí holub odpojí od kŕdľa, alebo zosadne na holubník, letovú klietku, ... .Ak rozhodca nedokáže ( kvôli farebnej zhode holubov ) jednoznačne rozoznať, ktorý z holubov sa od kŕdľa odpojil, zostáva let prerušený až do preukázania identity daného ( odpojeného ) holuba. Identita sa dokáže prostredníctvom údajov zaznamenaných v protokole ( farba holubov, resp. číslo obrúčky ). Pri strmhlavých, vírivých a hravých letúnoch sa let neprerušuje pri vábení hodnotených holubov pomocou vábnikov.

B 12 Koniec hodnotenia letu ( zhrnutie )

Hodnotenie sa končí ak uplynie predpísaná ( vopred zvolená ) doba hodnotenia, alebo

  1. ak zosadne posledný holub z hodnoteného kŕdľa ( B 9 )
  2. ak uplynie max. doba hodnotenia letu ( max. 30, alebo max. 60 minút )
  3. ak chovateľ preruší let ( B 15 )
  4. ak chovateľ pri lete na letovú klietku opustí s klietkou vyhradený letový priestor (B15)
  5. ak  rozhodca ukončí hodnotenie letu z dôvody ochrany zvierat ( A 13 )
  6. ak chovateľ nedodrží povolenú dĺžku ovplyvňovania holubov – 5 minút ( B 8 )
  7. ak chovateľ do 5 minút privábi holuby, avšak úmyselne im prekáža v pristáti ( B 8 )
  8. ak zosadne holub v blízkosti holubníka, alebo letovej klietky a opätovne vzlietne po uplynutí 5 minút povoleného ovplyvňovania ( B 9 )

Pri lete na holubník nieje určená max. dĺžka letu. Holuby môžu teda lietať aj po skončení hodnotenia t.j. aj po uplynutí max. dĺžky hodnotenia letu.

Pri lete na letovú klietku je najvyššia povolená dĺžka letu: 60  minút pri roleroch a kotrmeliakoch a 30 minút pri strmhlavých, vírivých a hravých letúnoch.

Maximálna povolená dĺžka letu začína plynúť od štartu prvého holuba ( vtedy začína aj hodnotenie letu ). Po ukončení maximálnej povolenej doby hodnotenia letu sa chovateľ musí snažiť o skoré zoskočenie vábnikov a letových holubov do klietky. Po zoskočení holubov do klietky a uzavretí hodnotenia musí chovateľ uvoľniť letové priestranstvo ( pri lete na let. klietku ), aby mohol pretekať ďalší chovateľ. Ak uplynie doba hodnotenia a holuby aj napriek vábeniu nezoskočili do klietky, resp. niekde zaleteli, môže chovateľ požiadať organizátora preteku o premiestnenie klietky na okraj letového priestranstva. Letová klietka tam však môže zostať do skončenia  max. povolenej dĺžky letu. Tak môže štartovať ďalší chovateľ. Ak uplynie aj max. povolená dĺžka letu a holuby nezoskočili do klietky ( nezosadli ), môže chovateľ ponechať klietku na okraji let. priestranstva iba so súhlasom organizátora súťaže. Ak chovateľ spozoruje chýbajúce holuby, môže ich začať vábiť, ale iba so súhlasom práve súťažiaceho chovateľa, alebo organizátora súťaže. Pri porušení tohto ustanovenia môže byť pretek prehlásený za neplatný, prípadne môžu byť urobené ďalšie opatrenia.

( poz. rozlišuj max. povolenú dĺžku letu a maximálnu povolenú dobu hodnotenia letu )

B 14 Odčítanie bodov

Odčítanie bodov z bodového ohodnotenia akrobacie sa robí pri prekročení maximálnej povolenej dĺžky letu pri lete na letovú klietku. Do 30 resp. 60 minút musia všetky holuby zoskočiť do letovej klietky ( vábniky + hodnotené holuby ). Chovateľ môže pomôcť pri zoskočení holubov do klietky, rukou ich vložiť do klietky. Za každého letového holuba, ktorý v rámci povoleného časového limitu nezoskočil do let. klietky sa zráža: 1/3 zo všetkých získaných bodov ( ak sa jedná o let 3 holubov ), alebo 1/5 zo všetkých bodov ( ak sa jedná o let 5 holubov – kelebek ). Odpočet jednotlivých bodov sa zaokrúhli na celé číslo. Za každého nezoskočeného vábnika sa odčítava 50 bodov.

B 15 Prerušenie hodnotenia letu

Ak chovateľ preruší hodnotenie letu pretek sa automaticky končí. Ak chovateľ opustí, pri lete na klietku, letovú plochu spolu s klietkou. Body, ktoré získal sa však zaratávajú. Pri lete na klietku dochádza automaticky k odpočtu bodov za nezoskočené holuby do let. klietky. Chovateľovi je umožnené opustiť letovú plochu, spolu s klietkou, ak sa jeho holuby stratili. Ak neskôr spozoruje chýbajúce holuby, môže ich vábiť na okraji let. priestoru do let. klietky. Privábené holuby však musí ukázať posudzovateľovi, ktorý skontroluje obrúčky. Ak holuby zoskočili do let. klietky v rámci povolenej max. dĺžky letu, nedochádza k odpočtu bodov.

B 16 Rušivé vplyvy počas hodnotenia letu

Za rušivé vplyvy sa pokladá let hodnoteného kŕdľa holubov s cudzím holubom, nepriaznivé poveternostné podmienky, let teplovzdušného balóna, útok dravca, ale tiež rušivé konanie chovateľa. Ak sú dôvodom predčasného ukončenia hodnotenia letu práve rušivé podmienky, kŕdľu sa udelia body získané do začiatku pôsobenia rušivých vplyvov. Každý chovateľ má právo na jeden štartovný pokus v rámci jednej hodnotenej triedy. Nový štart je povolený len na základe časti  B 10.

B 17 Vábenie

Spôsob vábenia závisí na chovateľovi. Hlasné akustické vábenie, ktoré by pôsobilo rušivo je zakázané ( trúbenie, streľba,... ). Na vábenie holubov sa nesmú používať tie isté prostriedky         ako na odplašenie holubov pri štarte ( rovnaký tón pískania, vlajočka rovnakej veľkosti a farby, ... ). Pri vábnikoch je potrebné dodržiavať zákony platné v súlade s ochranou zvierat. Vábnik nesmie byť nejako obmedzený v prirodzenom pohybe ( zväzovanie krídiel,...). Vábniky sa musia voľne pohybovať, nemôžu byť uviazané. Pri pochybenie voči tomuto ustanoveniu môže byť pretek prehlásený za neplatný. Rozhodca dbá na dodržanie tohto ustanovenia a dohliada na zoskočenie všetkých holubov do let. klietky, resp. holubníka.

B 18 Protokoly

Protokoly musia byť úplne a čitateľne vyplnené a podpísané. Prostredníctvom podpisu potvrdzuje chovateľ pravdivosť uvedených údajov zaznamenaných v letovom protokole. Chýbajúci podpis chovateľa, alebo rozhodcu vedie spravidla k diskvalifikácií. Každú chybu v protokole chovateľ ihneď oznámi rozhodcovi. Táto chyba by mohla byť neskôr spochybnená. Chovateľ si môže vyhotoviť kópiu protokolu. Originál však čo najskôr vráti rozhodcovi. Ak sa chovateľ oneskorí zo zaslaním protokolu, bude diskvalifikovaný. Ak je protokol neúplný, alebo nečitateľný môže to viesť k diskvalifikácií. Pri letoch na klietku sa protokoly odovzdávajú usporiadateľovi. Po ich vyhodnotení sa odovzdávajú letovému konateľovi.

B 19 Vyhodnotenie letových výsledkov

Najneskôr do 10 dní od skončenia letovej sezóny musia byť všetky letové protokoly zaslané letovému konateľovi. Rozhodujúcim je pečiatka pošty. Neskôr doručené protokoly sa nezratúvajú do hodnotenia. Po vyhodnotení protokolov sa spracuje výsledková listina s uvedeným poradím chovateľov a dosiahnutým počtom bodov. Výnimku tvorí otvorená trieda. Pri nej sa neuvádza poradie chovateľov. Pri bodovej zhode rozhoduje o lepšom umiestnení kratšia doba hodnotenia letu. Ak by nastala zhoda aj v dĺžke hodnotenia letu prednosť má kŕdeľ zostavený z mladších holubov.

Výnimku tvoria strmhlavé letúny. Pri zhode bodov rozhoduje o lepšom umiestnení kratšia dĺžka vábenia. Ak by nastala zhoda v dĺžke vábenia prednosť má kŕdeľ zostavený z mladších holubov.

V otvorenej triede sa neuvádza poradie najlepších chovateľov, neudeľujú sa ani žiadne ocenenia. Ak sa výkony viacerých plemien, ktoré súťažia v rovnakej triede, začnú od seba veľmi odlišovať, môže sa ustanoviť na základe schválenia EFU nový systém pre hodnotenie výkonnostne odlišného plemena.

B 20 Umiestnenie a udeľovanie cien

V triedach, v rámci ktorých boli usporiadané iba 1 – 2 preteky sa prevádza vyhodnocovanie v tzv. zmiešanej triede ( sammel ).

Udeľovanie pohárov-

Pri pretekoch kde počet súťažiacich chovateľov nepresiahol číslo 2 sa pohár neudeľuje ( iba za zmiešanú triedu ). 3 – 4 chovatelia: udeľuje sa 1 pohár; 5 – 6 chovatelia: 2 poháre; 7 – 15 chovatelia: 3 poháre; 16 – 19 chovatelia: 4 poháre; 20 chovatelia: 5 pohárov. Na každých ďalších štyroch chovateľov sa udeľuje 1 pohár. 

B 21 Percentuálny systém

Pri posudzovaní percentuálnym systémom sa vyhodnocuje každý pretekár v percentách. Vyhodnocuje je sa do akej miery sa letovým výsledkom priblížil k percentuálnemu priemeru – indexu zo všetkých súťažných letov vo výslednej listine. Režim pre vyhodnocovanie indexu bodov určuje EFU / klub. Stanovovanie indexu skóre je úlohou letového konateľa.  

 

C Pravidlá pre posudzovateľov letu

C 1 Oprávnenie na hodnotenie letu

Súťažný let je právoplatný ak je hodnotený posudzovateľom, ktorý je oprávnený hodnotiť danú letovú triedu – plemeno. Oznámenie o oprávnených posudzovateľoch aktualizuje ročne EFU, alebo klub. V otvorenej triede hodnotia posudzovatelia, ktorí sú oprávnení hodnotiť let plemien s podobnými letovými a akrobatickými prejavmi.

C 2 Registrácia posudzovateľa letu

Posudzovateľ, hodnotiteľ letu (ďalej WR) je oprávnený hodnotiť let jednej triedy ak má právoplatnú legitimáciu a ak 3 letové sezóny pred súčasnou letovou sezónou hodnotil let v danej triede s ďalším WR – spoločné hodnotenie. Ak bolo posledné spoločné hodnotenie prevedené pred 3 letovými sezónami musí WR znova požiadať o obnovenie legitimácie. V tomto prípade WR a WR s platnou legitimáciou hodnotia let spoločne. Hodnotenie žiadajúceho WR je ale zaznamenávané ako hodnotenie čakateľa, stážistu. Po odoslaní takto vyplneného protokolu dostáva WR znova oprávnenie na hodnotenie súťažných letov. Povolené je aj spoločné hodnotenie u viacerých tried so spoločným akrobatickým prejavom, potrebné je ale, aby WR na preškolenie mal legitimáciu na hodnotenie všetkých tried s týmto prejavom. Je možné urobiť preškolenie v triedach: kotrmeliaky, rolery, rolltummler, tlieskače, strmhlavé letúny – Wuta/Wammen, dunek – otvorený, zatvorený a kelebek.

C 3 Odobratie legitimácie posudzovateľa letu

Odobratie legitimácie je možné v prípade ťažkých priestupkov WR, alebo v prípade ak sú výsledky hodnotenia WR trvalo odlišné od priemeru klubu, alebo EFU. V prípade podozrenia je možné požiadať o spoločné hodnotenie letu s iným WR, alebo odobratie legitimácie.

C 4  Legitimácia posudzovateľa letu

Podmienkou pre získanie legitimácie hodnotiteľa letu je úspešná účasť na najmenej 10 súťažných letoch, ako stážista a vypracovanie záverečných teoretických testov / oboje v rámci jednej súťažnej triedy/. Pri súťažnom lete môže byť pretekár zároveň aj stážista, ale iba pri triedach – tr. kotrmeliaky, rolery a tlieskače. / Úspešná účasť stážistu na hodnotení letu je uznaná iba za podmienky, že sa pridelené body stážistom blížia k výsledku, ktorý udelil legitimovaný posudzovateľ letu. Teoretické testy môžu byť vypracované aj pred samotným ukončením praktických skúšok – 10 hodnotených letov v rámci triedy. Na prípravu a opravu teoretických testov je v rámci klubu poverená osoba.

C 5 Školenie stážistu

Školenie a vzdelávanie stážistov môže prevádzať iba posudzovateľ letu s právom posudzovať súťažné lety danej triedy v daný rok. Povinnosťou školiteľa je stážistovi vysvetliť priebeh posudzovania pri súťažnom lete; oboznámiť ho s letovým štýlom daného plemena – povolené a nepovolené figúry, hodnotenie letu a figúr, ... . Stážista môže pod dohľadom školiteľa vypĺňať protokol o lete, za správnosť zodpovedá školiteľ. Výsledok bodov udelený stážistom je zaznamenaný do protokolu ale do celkového hodnotenia sa nezarátava.

C 6 školenia a spoločné hodnotenie

Aby sa dosiahlo čo najednotnejšie hodnotenie, je potrebné aby mal každý s posudzovateľov letu školenie. Najlepšie je ak dvaja, alebo viacerí posudzovatelia hodnotia rovnaký súťažný let spoločne, pričom si môžu výsledky hodnotenia porovnať / spoločné hodnotenie letu /. V prípade, že je chovateľ zároveň aj posudzovateľ, je prípustné aby hodnotil svoj let, avšak jeho hodnotenie sa zapisuje do kolóny stážistu. Jedná sa pri tom tak isto o spoločné hodnotenie – C2.

C7 Vyplnenie letového protokolu

Po ukončení súťažného letu musí posudzovateľ letu čitateľne a úplne vyplniť protokol o lete, podľa svojho najlepšieho vedomia. Právoplatnosť potvrdzuje podpisom. Potom sa letový protokol bezodkladne predkladá letovému tajomníkovi, alebo organizátorovi preteku na kontrolu a podpis. / pri lete na klietku/ - B 18

C 8 Samostatné hodnotenie viacerých posudzovateľov

V zásade by mal každý z posudzovateľov hodnotiť let podľa seba. V špeciálnych prípadoch je vhodné, ak sa viacerý posudzovatelia vopred dohodnú na priebehu samotného posudzovania   (strmhlavé letúny, jeden z posudzovateľov meria čas letu, druhý stopuje čas vábenia a pod.). V prípade potreby si môže posudzovateľ si môže posudzovateľ prizvať pomocnú osobu, ktorá môže posudzovateľovi robiť poznámky. Napríklad pri hodnotení letu na klietku, kde sa posudzujú súťažné holuby, ale treba dohliadať aj na vábniky. Po ukončení hodnotenia letu sa výsledné hodnotenie jednotlivých posudzovateľov zaznamená do letového protokolu a hodnoty bodovania sa matematicky zpriemerujú.

C 9 Spôsobilosť posudzovateľa letu

V rámci fair play je potrebné aby mal posudzovateľ letu primeraný k vykonávaniu posudzovateľskej činnosti. Každý z posudzovateľov hodnotí akrobaciu ak je možné bez problémov posudzovať letové figúry voľným okom, bez pomoci ďalekohľadu. Ak sa holuby vzdialia, alebo vyletia vo veľkej výšky a figúry nie sú jasne rozpoznateľné, hodnotenie akrobacie sa prerušuje. Na túto skutočnosť musí posudzovateľ letu oznámiť chovateľovi. Posudzovateľ hodnotí iba akrobaciu, figúry, pád, vírenie ktoré môže jasne vidieť a rozoznať.

C10 Rozostavenie posudzovateľov letu

Posudzovateľ letu si musí pri hodnotení zvoliť miesto, z ktorého bude súťažný let najlepšie viditeľný. Musí rovnako vynaložiť úsilie, aby zachytil celý priebeh letu kŕdľa. V prípade prekážok / dom, stromy, .. / môže posudzovateľ meniť svoju pozíciu tak, aby jasne videl výkon súťažných holubov. Povinnosťou posudzovateľa nie je sledovať holuby, ktoré sa vzdialili mimo dohľad. Na zaručenie nezávislosti výsledkov pri viacerých posudzovateľoch je potrebný vzájomný odstup min. 10 metrov. Posudzovateľ volí vhodnú pozíciu na posudzovanie aj podľa plemena, ktoré hodnotí. Pri strmhlavých letúnoch treba zvoliť vhodnú pozíciu k holubníku – klietke - posudzovanie uhla pádu. Pri vírivých sa treba zamerať na stranu, z ktorej holuby víria smerom nadol.

C 11 Pomôcky pri hodnotení letu

Pomôcky pri posudzovaní letu majú uľahčiť prácu posudzovateľa a merať presne sledované hodnoty / čas, počet /. Čas letu je potrebné merať pomocou hodiniek, alebo stopiek. Strmhlavý pád treba stopovať stopkami. Jednotlivé letové figúry je potrebné hodnotiť ručnými počítadlami. Správnu funkciu pomôcok je potrebné skontrolovať pred samotným hodnotením letu.

 

D Hodnotené plemená ( triedy ) a popis akrobatického výkonu

 

D 1 Začlenenie plemien do hodnotených tried

 

Hodnotené triedy

Začlenené plemená

Kotrmeliaky a rolery

Trieda Kotrmeliaky

Elsterpurzler / Kotrmeliak straka /

Sedmohradský dvojvrkočatý kotrmeliak

Culbutant Francais / Francúzsky kotrmeliak /

Trieda Rolery

 

Trieda Rolujúce letúny

Sisacký kotrmeliak, Vršacký kotrmeliak, Bursa,

Trieda Birminghamské rolery

Birminghamský roler

Trieda Orientálne rolery

Orientálny roler,

Smyrnianský roler

Trieda Galatské rolery

Galatský roler

Tlieskače

Trieda Tlieskače – kŕdeľ / 3 ks /

Mardinský

Uzbecký

Bakinský

Turkménsky agarán

Dušambinský tlieskač

Andižanský tlieskač

Trieda Tlieskače – sólo let

Mardinský

Uzbecký

Bakinský

Turkménsky agarán

Dušambinský tlieskač

Andižanský tlieskač

Strmhlavé letúny

Trieda Strmhlavé lalôčikové letúny

Strmhlavé lalôčikové letúny

Trieda Wuty

Wuta

Vírivé letúny

Trieda Duneky / otvorený /                 

Dunek

Trieda Duneky / uzavretý/

Macedónsky vírivý letún

Hravé letúny/ strmhlavo – vírivé /

Trieda Kelebeky

Kelebek


Iné akrobatické, alebo štýlové plemená holubov

Trieda Otvorená

Všetky plemená, ktoré nemajú samostatnú triedu

 

D 2 Začlenenie nového plemena do triedy

Pred začlenením nového plemena do samostatnej triedy sa musí podať písomná žiadosť, ku ktorej sa pripojí opis letových vlastností a štandard plemena. Predseda alebo chovateľ daného plemena prednesie návrh pred zhromaždením EFU. Zhromaždenie rozhodne o prijatí nového  plemena do hodnotiaceho systému klubu / EFU.

Predpoklady na prijatie:

  1. Plemeno musí byť uznané za samostatné
  2. Minimálne traja chovatelia musia s novým plemenom súťažiť v danú letovú sezónu v otvorenej triede. Preteky musí hodnotiť posudzovateľ. Jeden z pretekov by mal byť v rámci Medzinárodného šampionátu, z dôvodu predvedenia letových vlastností nového plemena všetkým letovým priaznivcom.  

D 3 Definícia akrobatických prvkov a letových figúr

 

Akrobatický prvok, figúra

Definícia

Premet / jednotlivý /

1 premet / bez žiadnych iných figúr a akrob. prvkov /

Dvojitý premet

2 premety / bez prepadania sa, tlieskania, či iných figúr a akrob. prvkov /

Reťaz

3 a viac premetov / dĺžka reťaze, forma a rýchlosť predvedenia je závislá od plemennej príslušnosti /- viď opis plemena

Mlyn

Holub sa s roztiahnutými krídlami tanierovito otočí okolo svojej priečnej osi / vodorovne /

Skrutka

Holub sa otáča cez zložené krídlo okolo vlastnej pozdĺžnej osi pričom padá zvislo nadol

Axiálne otáčanie

Holub sa vo vodorovnom lete otáča okolo svojej pozdĺžnej osi

Vývrtka / špirála /

Holub sa strmhlav vrhá k zemi, pričom sa špirálovito / skrutkovito / otáča . Línia nieje priamočiara, ale podobá sa vývrtke.

D 4 Kombinácia akrobatických prvkov

Kombinácia akrobatických prvkov sa hodnotí pri predvedení 2, alebo viacerých akrobatických prvkov za sebou. Tieto nesmú byť prerušené hladkým letom, tlieskaní, či plachtením.

Predvedenie kombinácie nejakých akrobatických prvkov sa hodnotí 1 bodom. Napr. Orientálny kotrmeliak predvedie dvojitý premet v kombinácií s dvojitým mlynom je teda ohodnotený 1 bodom.

Pri hodnotených triedach orientálne kotrmeliaky, galatské kotrmeliaky a sisacké kotrmeliaky  ( trieda rolujúcich letúnov ) je za akrobatický prvok , ktorý je predvádzaný minimálne v rozsahu 2 metrov pridelený ešte jeden bod naviac. Spolu teda 2 body.

Letový štandard hodnotených tried kotrmeliakov a rolerov

D 5 Trieda Kotrmeliaky

Kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ: Predvedenie čo najviac jednoduchých a dvojitých premetov počas letu. Premety cez krídlo a iné anomálie premetov sú nežiaduce.

Prevedenie nasledujúcich akrobatických prvkov sa hodnotí 1 bodom:

a, premet / jednoduchý /

b, dvojitý premet

 

Reťaz ( 3 a viac premetov ), kombinácia akrobatických prvkov ( mlyn + premet ), rovnako tak aj samotný mlyn, či skrutka sú nežiaducimi akrobatickými prvkami a nie sú hodnotené bodmi. 

D 6 Trieda Rolery

Kŕdeľ pozostáva z 3  holubov.

Hodnotí sa 1 bodom:

Rýchle, alebo pomalé predvedenie akrobatickej figúry – reťaz / tzv. rolovanie /, pri ktorom sa holuby prepadajú 2 – 3 metre / čo trvá asi 1 sekundu /.

 

Značne plytké rolovanie, ale ani rolovanie až po zem nieje žiaduce, takisto ako akrobatické prvky ( mlyn, skrutka ) a kombinácie akrobatických prvkov. Nie sú teda bodovo ohodnotené.

D 7 Trieda Rolujúce letúny

Kŕdeľ pozostáva z  3 holubov.

Chovný cieľ: predvádzanie rozmanitých akrobatických prvkov a figúr.

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, dvojitý premet

b, rýchle, alebo pomalé predvedenie akrobatickej figúry – reťaz / tzv. rolovanie /, pri ktorom  

    sa holuby prepadajú 2 – 3 metre / čo trvá asi 1 sekundu /.

c, mlyn – predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov – mlynov a to

     buď rýchlo, alebo pomaly

d, skrutka - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov - skrutiek    

    a to buď rýchlo, alebo pomaly

e, kombinácia najmenej 2 akrobatických prvkov ( premet, mlyn, alebo skrutka )

 

Za akrobatickú figúru , ktorá je predvádzaná minimálne v rozsahu 2 metrov je pridelený ešte jeden bod naviac. Spolu teda 2 body.

D 8 Trieda Birminghamské rolery

Kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ: Veľmi rýchle predvedenie akrobatickej figúry – reťaz / tzv. rolovanie/, ktorá je čisto ukončená. Premety cez krídlo, mlyn, alebo skrutka na konci reťaze sú nežiaduce. Otvorené krídla počas rolovania a brzdiaci úkon sú prípustné. Rolovanie musí byť rýchle, tvoriace padajúcu guľu smerom k zemi, bez prerušenia.

Hodnotia sa iba veľmi rýchle predvedené reťaze / premety hlavou dozadu, ktoré na seba nadväzujú / a to 1 bodom.  Pri predvádzaní akrobatickej figúry – reťaz / pri rolovaní/ sa holuby prepadajú 2 – 3 metre / čo zodpovedá asi 1 sekunde /.

 

Značne krátke, alebo veľmi hlboké prepadanie sa pri kotrmelcovaní nieje žiaduce- nehodnotí sa bodmi.

D 9 Trieda Galatské rolery

 

Kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ: predvádzanie rozmanitých akrobatických prvkov a figúr.

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, dvojitý premet

b, veľmi rýchle predvedené reťaze / premety hlavou dozadu, ktoré na seba nadväzujú /. Pri predvádzaní akrobatickej figúry – reťaz / pri kotrmelcovaní  sa holuby prepadajú 2 – 3 metre  čo zodpovedá asi 1 sekunde /. Značne krátke, alebo extrémne hlboké prepadanie sa pri kotrmelcovaní je nežiaduce – nehodnotí sa bodmi

c, mlyn - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov – mlynov a to

     buď rýchlo, alebo pomaly

d, skrutka - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov - skrutiek    

    a to buď rýchlo, alebo pomaly

e, kombinácia najmenej 2 na seba nadväzujúcich  akrobatických prvkov ( premet, mlyn, alebo

    skrutka )

 

Za akrobatickú figúru , ktorá je predvádzaná minimálne v rozsahu 2 metrov je pridelený ešte jeden bod naviac. Spolu teda 2 body.

D 10 Trieda Orientálne rolery  /OR/

Kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ:

Súťažné lety –holubník: predvádzanie rozmanitých akrobatických prvkov, figúr a výškový let.

                     - letová klietka: predvádzanie rozmanitých akrobatických prvkov, figúr

 

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, rýchle, alebo pomalé predvedenie akrobatickej figúry – reťaz / tzv. kotrmelcovanie /, pri 

    ktorom sa holuby prepadajú 2 – 3 metre / čo trvá asi 1 sekundu /. Značne krátke, alebo 

    extrémne hlboké prepadanie sa pri kotrmelcovaní je nežiaduce – nehodnotí sa bodmi

b, dvojitý premet

c, mlyn - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov – mlynov

d, skrutka - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov - skrutiek    

e, axiálne otáčanie – predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich axiálnych otočiek

f,  kombinácia najmenej 2 na seba nadväzujúcich  akrobatických prvkov ( premet, mlyn, 

    skrutka, alebo axiálne otáčanie )

 

Za akrobatickú figúru , ktorá je predvádzaná minimálne v rozsahu 2 metrov je pridelený ešte jeden bod naviac. Spolu teda 2 body.

Hodnotenie výškového letu pri súťažných letoch / OR / na holubník:

Hodnotenie výškového letu začína vtedy, keď sa u dvoch z troch súťažiacich holubov nedajú spoľahlivo rozlíšiť predvádzané akrobatické prvky a figúry. Všetky 3 holuby musia lietať kolmo nad holubníkom. Akonáhle 1 z hodnotených holubov zaletí  do diaľky za hranicu viditeľnosti prerušuje sa hodnotenie výškového letu.  Pri hodnotení výškového letu musí byť dobrá viditeľnosť, pričom je zakázané používať ďalekohľad. Od začatia hodnotenia výškového letu sa prerušuje hodnotenie akrobacie. Pri  poklesnutí minimálne 2 holubov do výšky,  v ktorej sa dajú spoľahlivo rozoznávať akrobatické prvky, prerušuje sa hodnotenie výškového letu. Znovu sa začína hodnotiť akrobatický výkon.

Každá začatá minúta hodnotenia výškového letu je hodnotená 1 bodom / holub.

D 11 Trieda Tlieskače –  kŕdeľ

Kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ: svieca / stĺpový vzlet /, predvádzanie premetov hlavne pri stĺpovom vzlete a hlasné tlieskanie. Svieca: pod týmto pojmom chápme čo možno najkolmejší / najmenej 70 o  / vertikálny výstup, pri ktorom holub hlasne tlieska krídlami.

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, za každý jednoduchý premet, počas hladkého letu, alebo sviečky / vertikálneho výstupu /

 b, za každú sviecu / vertikálny výstup / do výšky 1- viac metrov

D 12 Trieda Tlieskače – sólový let

Štartuje 1 holub / bez sprievodného holuba /.

Chovný cieľ: predvedenie jednoduchých premetov, ktoré sú súčasťou vertikálneho výstupu / sviece /, ktorý je doprevádzaný hlasným tlieskaním.

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, za jednoduchý premet, ktorý je súčasťou sviečky / vertikálneho výstupu /

b, za každú sviecu / vertikálny výstup / do výšky 1- viac metrov ( aj za sviečku bez

    predvedenia premetu )

 

Premet, ktorý nieje súčasťou vertikálneho výstupu sa bodmi nehodnotí.

D13 Trieda Wuta a strmhlavé lalôčikové letúny ( wammen )

Obe triedy sa hodnotia podľa rovnakých letových smerníc. Poradie a teda umiestnenie chovateľov sa však vyhodnocuje za každú triedu zvlášť / tr. Wuta a tr. Strmhlavé lalôčikové letúny /.

Letový kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ: výstup do čo možno najvyššej výšky. Strmhlavý, kolmý pád z tejto výšky a to  bez vychyľovania sa z myslenej lineárnej dráhy strmhlavého pádu od jeho začatia až po jeho ukončenie v cieľovom bode. Cieľovým bodom strmhlavého pádu je bezprostredné okolie holubníka, alebo letovej klietky. Otáčanie sa, húpanie ako aj rozprestreté krídla počas pádu je nežiaduce. Pohyby chvostom sú povolené.

Vábenie:

Vábenie sa robí najčastejšie prostredníctvom vábnika / prípustné sú aj iné spôsoby /. Vábením sa začína strmhlavý pád. Strmhlavý pád pred začiatkom vábenia nieje hodnotený. Začiatok vábenia určuje chovateľ a musí ho hlasne a zreteľne oznámiť hodnotiacemu posudzovateľovi. Pri rovnosti získaných bodov bude rozhodujúcim faktorom pre lepšie umiestnenie kratšia dĺžka vábenia. Vábením sa rozumie celý úkon od začiatku vábenia až po zosadnutie posledného, čiže tretieho holuba. Najviac ohodnotený bude ten holub, ktorý začne strmhlavý pád ako prvý.

Začatie strmhlavého pádu chápeme nasledovne: holub priloží krídla k telu a zreteľne sa vrhá /strmhlavo padá / smerom k zemi.

Prerušenie strmhlavého pádu:

Strmhlavý pád je prerušený plachtením či tlesknutím krídiel. Pri prerušení strmhlavého pádu je povolená mierna strata výšky. Nieje však povolený let smerom nadol / k zemi /. Neplatnosť  začatého / doterajšieho / pádu  nastáva ak,  niektorý z hodnotených holubov začne letieť smerom nadol ( zmení teda pád na let = zreteľné pohyby krídiel – poz. prekladateľa ). Keď hodnotený holub začne nanovo strmhlav padať k zemi, začína hodnotenie znovu / nanovo / t.j. dostane body iba za tú výšku z ktorej sa nanovo začal strmhlav rútiť k zemi. Takisto sa to praktizuje aj z hodnotením uhla pádu a postavení / figúrou / pri páde.  

Brzdiaci úkon:

Holub môže v primeranej vzdialenosti pred cieľovým bodom / okolie holubníka, alebo letovej klietky /strmhlavý pád prerušiť, ukončiť zabrzdením – hodnotenie sa ale neprerušuje. Podľa výšky a rýchlosti pádu je 10 – 20 metrová dráha brzdenia povolená / primeraná /. Hodnotenie sa prerušuje ak je strmhlavý pád zreteľne ukončený / zabrzdený / nad prípustnou brzdiacou zónou. Takisto sa hodnotenie prerušuje ak je pád prerušený v akejkoľvek výške. Ak letí holub k cieľovému bodu / bez strmhlavého pádu / prideľuje sa za celý hodnotený let 0 bodov a to z dôvodu nevykonania strmhlavého pádu k cieľovému bodu / holubník, letová klietka /.

Uhol strmhlavého pádu:

Pod pojmom uhol strmhlavého pádu rozumieme dráhu od začatia pádu až po koniec v cieľovom bode. Pri každej zmene uhla strmhlavého pádu je pád naďalej hodnotený.

V letovom protokole bude zapísaný priemerný uhol strmhlavého pádu.

Výška letu:

Dolná výška – hlava, chvost a krídla sú dobre rozpoznateľné

Stredná výška –  / veľkosť škorca / - hlava nieje jasne rozoznateľná, chvost a krídla sa ešte 

                                                           dajú jasne rozoznať.

Vrchná výška – hlava a chvost nie sú jasne rozoznateľné, krídla sa však ešte dajú rozpoznať.

Bodová výška – holub je veľkosti bodky, nie sú rozoznateľné žiadne  časti tela.

Udeľovanie bodov: viď letový protokol. Hodnotia sa holuby prinajmenšom za dosiahnutú výšku letu.

D 14 Trieda Dunek a Macedónske vírivé letúny

Obe triedy sa hodnotia podľa rovnakých letových smerníc. Poradie a teda umiestnenie chovateľov sa však vyhodnocuje za každú triedu zvlášť.

Hodnotí sa, podľa rozhodnutia chovateľa, kŕdeľ 3 holubov, alebo sólový let. Dĺžka letu je max. 30 minút. Kŕdeľ aj sólo lietajúce holuby majú 3 letové pokusy. Poradie štartu jednotlivých holubov pri sólovom lete určí chovateľ. Rozhodca skontroluje pred každým štartom reg. obrúčky holubov. Po každom štarte / kŕdeľ, či jednotlivec / môže chovateľ na vypustené holuby pôsobiť / plašiť ich / do 5 minút. Po začatí vábenia nemôžu nastať žiadne „umelé“ prekážky, ktoré by znemožňovali hodnotenie súťažných holubov.

Let jednotlivca:

Holub štartujúci jednotlivo môže byť vypustený spolu so sprievodným holubom. Sprievodný holub nesmie byť predstaviteľ vírivých plemien holubov a pri lete na letovú klietku je hodnotený takisto ako vábnik. Keby sa sprievodný holub odpojil od hodnoteného holuba, alebo stratil z dohľadu platí, že let je ukončený. Každý nový štart je pokladaný za ďalší let.

Let kŕdľa:

Pri hodnotení kŕdľa môže dôjsť z dôvodu neprehľadnosti k bodovým stratám, čo musí chovateľ akceptovať. Nový štart / aj kŕdeľ má 3 pokusy / môže začať až po návrate všetkých súťažných holubov z predchádzajúceho letu.

Hodnotenie

Hodnotí sa iba najdlhšia vírivá figúra každého z holubov počas každého letu! Začiatok vábenia určuje chovateľ a musí ho hlasne a zreteľne oznámiť hodnotiacemu posudzovateľovi. Každý let a jeho priebeh sa zapisuje na zadnú stranu let. protokolu. Do výsledného hodnotenia sa zaratúva iba najlepšie hodnotenie každého z holubov.

Jedna vírivá figúra sa skladá z veľa otáčok / vírení / a je najmenej 1 meter dlhá. Jednotlivé otáčanie, alebo pomalé otáčanie, pri ktorom sa dajú jednotlivé otočky zreteľne spočítať sú nehodnotené. Vírivá figúra sa pokladá za ukončenú, až sa spomalí natoľko, že sa dajú jednotlivé otočky počítať.

Vírivé figúry - Dunek:

Čo možno najrýchlejšie otáčanie / vírenie / so široko rozprestretými krídlami, ktoré opisujú širokú kružnicu. Krídla môžu byť pri otáčaní vo vodorovnej polohe, alebo mierne nadvihnuté.

Tak vznikajú figúry ako tanier, miska, ... . Letové figúry s priloženými krídlami k telu sa nehodnotia.

Vírivé figúry - Macedónsky vírivý letún:

Čo možno najrýchlejšie otáčanie / vírenie / s priloženými krídlami k telu. Pri vývrtke / viď. definícia letových figúr / tak vzniká vírivá figúra banán. Inokedy má zase holub vypäté prsia, krídla sú v miernom ohybe trocha otvorené, avšak letkami sú čo najtesnejšie priložené k telu. Pritom vzniká vírivá figúra guľa. Vírivé figúry s rozprestretými krídlami sa nehodnotia.

"Hravé holuby“

D 15 Trieda Kelebeky

Kŕdeľ pozostáva zo 4, 6 alebo holubov. Maximálny čas hodnotenia je 30 minút. Kŕdeľ má tri letové pokusy. Po každom štarte môže chovateľ na vypustené holuby pôsobiť / plašiť ich / do 5 minút. Po začatí vábenia nemôžu nastať žiadne „umelé“ prekážky, ktoré by znemožňovali hodnotenie súťažných holubov. Nový letový pokus môže začať až po návrate všetkých súťažných holubov z predchádzajúceho letu. Hodnotenie lietajúcich holubov nieje priamo závislé na vábení holubov.  Hodnotí sa počas celého letu. Kelebek nesmie lietať v kŕdli, ale sólo, pričom musí predvádzať tzv. hraví let. Každý z holubov má predvádzať „ hru“ počas letu veľmi uvoľnene, avšak najlepšie v zornom poli posudzovateľa letu. Holuby by sa mali počas letu navzájom prepletať / ich letové dráhy /, čo zvyšuje samotný efekt letu.

Každý z holubov by mal počas letu predviesť zmenu tempa letu, zmenu kurzu letu a inú hru počas letu. Ďalšou vlastnosťou kelebeka je predvádzanie axiálnych otočiek vo vodorovnom lete. Holuby sa pritom točia okolo svojej pozdĺžnej osi, pričom môžu nepatrne strácať let. výšku. Strmhlavý pád kelebeka z výšky by mal byť razantný a bohatý na rozmanité špirály, vývrtky a otáčania sa / vírenia / sa široko, alebo úzko zloženými krídlami. Systém udeľovania bodov je uvedený v letovom protokole.

Rolovanie, kotrmelcovanie, či predvádzanie mlynov počas letu je nežiaduce.

D 16 Otvorená trieda 

Preteky v otvorenej triede sú usporiadané pre všetky nové plemená, ktoré nie sú začlenené do žiadnej z konkrétnych tried. V otvorenej triede nebudú udeľované ceny za letové výkony. Chovateľ musí vysvetliť posudzovateľovi ktoré akrobatické prvky a figúry má u daného plemena hodnotiť. Podrobné záznamy o priebehu letu sa zapisujú do letového protokolu.

Kto je oprávnený posudzovať otvorenú triedu? Každý hodnotiteľ letu,  ktorý hodnotí letovo podobné plemeno v niektorej z konkrétnych tried. Kroky potrebné k preradeniu plemena z otvorenej triedy do niektorej konkrétnej triedy sú uvedené v D 2.