Štatút klubu

 Klub akrobatických holubov Česko-Slovensko /KAH CS/

Štatút klubu

Predkladá: Bc. Andrej Margetín

Dňa: 3.9.2011

 

Článok 1 – oblasť pôsobenia

Klub chovateľov akrobatických holubov Česko – Slovensko /ďalej len KAH/ je dobrovoľná organizácia založená na dobu neurčitú za účelom dosahovania cieľov, pre ktoré bola zakladaná. Klub vykonáva svoju hlavnú činnosť na území Českej a Slovenskej republiky a je podriadený letovým smerniciam a zmenám v smerniciach v EFU /

Článok 2 – ciele a zámery

Hlavnými cieľmi a zámermi KAH je:

 • združovať chovateľov akrobatických holubov /kotrmeliaky, rolery, tlieskače, strmhlavé, vírivé a hravé holuby, prípadne iné holuby so zvláštnymi letovými prejavmi /
 • zlepšovať cielenou a organizovanou prácou genofond akrobatických holubov
 • organizovať  a zúčastňovať sa pretekov v rámci EFU
 • organizovať akcie a podujatia na propagáciu letového športu na všetkých úrovniach
 • získavať svojou činnosťou do svojich radov stále nových a aktívnych členov

Na plnenie cieľov a zámerov je možné použiť všetky možné a dostupné prostriedky, ktoré nie sú v rozpore s legislatívou SR a ČR a neporušujú pravidlá fair-play.

Článok 3 - názov a adresa

Klub akrobatických holubov Česko – Slovensko pod skratkou KAH CS. Adresa: Chocholná – Velčice 302, 913 04 Trenčín, Slovensko.

Článok 4 – členstvo v klube

Členom KAH sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa zaoberá chovom akrobatických holubov. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť do klubu len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu osoby.

Vstup do klubu musí byť podložený písomnou prihláškou, kde budúci člen potvrdzuje súhlas so štatútom klubu a letovými smernicami. Rozhodnutie o prijatí člena do klubu vydáva výbor KAH. Po doručení rozhodnutia o prijatí do klubu musí nový člen uhradiť členské príspevky na daný rok. Po vykonaní úhrady je členovi vydaný členský preukaz a stáva sa tak právoplatným členom KAH so všetkými právami a povinnosťami.

Člen sa môže vzdať členstva podaním písomnej žiadosti o ukončenie členstva v KAH, pri osobách mladších ako 15 rokov môže túto žiadosť podať aj zákonný zástupca.

Členstvo v klube môže byť ukončené i z dôvodu nečinnosti člena, porušovania štatútu a letových smerníc KAH, porušovanie pravidiel fair-play, poškodzovania majetku klubu, poškodzovanie dobrého mena klubu, alebo úmrtím člena.

Rozhodnutie o ukončení členstva vydáva výbor KAH

Práva a povinnosti člena KAH

Člen klubu má právo na:

 • rovnocenné postavenie v rámci členov KAH
 • priamu účasť na zasadnutiach členov klubu a výboru KAH
 • na informácie o činnosti, financiách klubu
 • právo voliť a byť volený

Povinnosti:

 • aktívny prístup k dosahovaniu cieľov KAH
 • uhrádzať  členské príspevky najneskôr do 15.3 v danom roku

Článok 5 - Organizácia klubu

Predstavenstvo klubu tvorí 6 osôb, pričom musí byť v zložkách predstavenstva zástupca z ČR i SR. Predstavenstvo klubu tvorí predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, letový konateľ a člen, volí ich členská schôdza na obdobie dvoch rokov z členov KAH. Predstavenstvo KAH je výkonným a reprezentatívnym orgánom, ktorý zastupuje členov klubu v plnení cieľov v zmysle štatútu klubu

Predstavenstvo KAH:

 • Riadi činnosť klubu medzi obdobiami členských schôdzí
 • Organizuje a zabezpečuje bežnú činnosť klubu
 • Deleguje posudzovateľov a členov na vykonávanie jednotlivých úloh
 • Rozhoduje o základnom nakladaní s majetkom a financiami klubu
 • Rozhoduje o začatí konania v oblastiach zmien v štatúte a letových smerniciach
 • Komunikuje na všetkých úrovniach s úradmi a organizáciami

Členská schôdza sa usporadúva 1x v kalendárnom roku. Mimoriadna členská schôdza a zasadnutie predstavenstva klubu môže byť usporadúvaná podľa potreby za účelom prijatia závažných rozhodnutí. O zmenách štatútu klubu, letových smerniciach a financiách rozhoduje členská schôdza minimálne nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých zúčastnených členov. Členskú schôdzu zvoláva predseda KAH na základe rozposlania pozvánok členom klubu minimálne 14dní pred termínom členskej schôdze.

Dozorná rada

Dozorná rada kontroluje finančné záležitosti klubu a všetky zistenia bezodkladne oznamuje predstavenstvu klubu. Dozorná rada má dvoch členov, ktorých volí členská schôdza na obdobie 2 rokov.

Letová komisia

Letová komisia pozostáva z dvoch členov / člen zo SR a ČR /, predsedom je letový konateľ. Členovia letovej komisie musia byť fundovaný v oblastiach hodnotenia letu, sú zodpovedný za dodržiavanie pravidiel a smerníc EFU, fair-play hry a letové výsledky. Letová komisia koná na základe platných pravidiel EFU a je volená na obdobie dvoch rokov členskou schôdzou.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia pozostáva z dvoch členov a je zodpovedná za priebeh disciplinárneho konania a uvalení sankcií na prvom stupni. Disciplinárna komisia je volená členskou schôdzou na obdobie dvoch rokov.

Na dosiahnutie cieľov klubu je potrebné spolupracovať a nadväzovať kontakty s inými organizáciami doma i v zahraničí. KAH môže vstupovať do medzinárodných organizácií z dôvodu medzinárodnej spolupráce, na základe rozhodnutia členov KAH.

Článok 6 - finančné prostriedky

Za financie zodpovedá pokladník KAH, musí zaznamenávať každý pohyb financií a majetku KAH, je kontrolovaný dozornou radou.

Klub akrobatických holubov zvyšuje svoje finančné imanie na základe členských príspevkov, poplatkov, darov, finančných podpôr a ďalších zákonom povolených metód.

KAH môže získavať finančné prostriedky na svoju činnosť z:

 • obecných rozpočtov, ktorými sú financované aktivity v oblasti propagácie holubárskeho športu
 • sponzorských zmlúv
 • dobrovoľných príspevkov a sponzorských darov
 • výnosov z verejných vystúpení a akcií
 • realizácie spoločných programov a projektov organizovanými spolu s inými združeniami a organizáciami

 

Článok 7 - zánik KAH

KAH môže ukončiť svoju činnosť na základe rozhodnutia členskej schôdze z dôvodu nemožnosti a neochoty ďalej vykonávať a plniť činnosti a ciele, pre ktoré bol KAH založený.

V prípade zániku klubu budú prevedené všetky finančné a majetkové zdroje klubu na organizáciu, ktorá má v cieľoch podobné poslanie ako KAH.

Článok 8 - vzhľad

KAH je vlastníkom guľatej pečiatky s logom KAH, táto je používaná na potvrdzovanie právoplatnosti všetkých dôležitých rozhodnutí KAH. Je vlastníkom loga KAH farbách trikolory so siluetou holuba s označením Klub akrobatických holubov Česko – Slovensko

 

Andrej Margetín