Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KAH CS

30.09.2011 20:10

 

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze Klubu akrobatických holubov Česko-Slovensko KAH CS; Chocholná-Velčice, 3.9.2011

Prítomný: podľa prezenčnej listiny, 10 členov

Hostia: Martin Mayer, Hanz Ganz, Stevan Dozet, Čedomír Stojšin, Marko Rajković, Nikolaje Činč,

Program: schôdza prebehla podľa voľného programu, formou diskusií. Hlavné body uvedené v zápise boli odhlasované.

Záznam zo schôdze:  Zahájenie predniesol Andrej Margetín. Uvítal všetkých zúčastnených a oboznámil ich v krátkosti s návrhom štatútu KAH CS, plánovanej činnosti nového klubu a rozsahu pôsobnosti.  Po oboznámení prítomných dostal slovo Josef Voráček, ktorý doplnil diskusným príspevkom p.Margetína a vyzval všetkých prítomných o vyjadrenie svojho postoju k myšlienke založenia nového klubu. Na základe tejto výzvy sa každý zo zúčastnených vyjadril kladne k myšlienke založenia nového klubu. P. Margetín vyzval zúčastnených na hlasovanie o založení klubu akrobatických holubov Česko – Slovensko. Na základe tejto výzvy hlasovalo všetkých desať zúčastnených za založenie klubu a svoj vstup do klubu podložili vyplnením prihlášky do klubu. Na základe návrhu p.Hrabala prebehlo hlasovanie o zložení výboru KAH CS.

    Do funkcií boli postupne zvolený hlasovaním: Andrej Margetín - predseda /10 hlasov/, Josef Voráček- tajomník /10hlasov/, Jozef Hrabal – revízor /10hlasov/, Lumír Just – pokladník /7hlasov/.

Výška členského príspevku bola schválená zúčastnenými hlasovaním a to jednohlasne 15 eur – ročný členský príspevok.

Diskusia bola vyčerpávajúca s mnohými otázkami, na ktoré sa hľadali okamžité riešenia, mnohé z týchto otázok sú teda zahrnuté v uzneseniach.

 

Ustanovujúca členská schôdza schvaľuje:

  • navrhovanú činnosť a rozsah pôsobnosti nového klubu
  • založenie Klubu akrobatických holubov Česko-Slovensko
  • výbor klubu v zložení: predseda – Andrej Margetín; tajomník – Josef Voráček, revízor - Jozef Hrabal a pokladník – Lumír Just
  • výšku členského príspevku na 15eur/rok
  • používanie skratku klubu akrobatických holubov Česko-Slovensko - (KAH CS) a logo klubu v korešpondencií a medzinárodnej komunikácií

 

Ustanovujúca členská schôdza ukladá uznesenia:

  1. Registrácia KAH CS v rámci SZCH – poverený A. Margetín
  2. Viesť prístupové rokovania s predstaviteľmi EFU- poverený A.Margetín
  3. Zriadiť účet v banke s prístupom 3 osôb  – poverený J. Voráček
  4. Príprava štatútu a organizačného poriadku klubu ku dňu 1.1.2012 – poverený výbor
  5. Poslať zápis zo schôdze a uznesenie každému z členov klubu

Po oficiálnom odhlasovaní sa zvolené vedenie klubu poďakovalo za podporu zúčastnených členov pri vytvorení nového klubu, za zvolenie do výboru a všetkým poprialo veľa elánu do prvého roku činnosti Klubu akrobatických holubov Česko – Slovensko.

 

 

Zápis: Bc. Andrej Margetín

Predseda KAH CS