Oznámenie o založení klubu

30.09.2011 20:09

Klub akrobatických holubov Česko-Slovensko

Chocholná – Velčice 302, 913 04 Trenčín, Slovensko

 

Slovenský zväz chovateľov
Krížna 44
824 76 Bratislava

 

 

Vec: Oznámenie o založení klubu

 

   Z poverenia ustanovujúcej členskej schôdze klubu akrobatických holubov Česko-Slovensko konanej dňa 3.septembra 2011 v obci Chocholná – Velčice si Vás dovoľujem oboznámiť o vzniku nového klubu.

   Klub akrobatických holubov Česko –Slovensko /ďalej KAH CS/ bol založení na podnet niekoľkých nadšencov pre chov akrobatických holubov z Česka a Slovenska. Na základe tohto podnetu bola zvolaná ustanovujúca členská schôdza, ktorá rozhodla o založení klubu. KAH CS bol založený ako medzinárodný klub so sídlom na Slovensku. Hlavný poslaním klubu je usporadúvanie pretekov akrobatických holubov, propagácia letového športu na všetkých úrovniach a angažovanie sa v rámci aktivít Slovenského zväzu chovateľov.

   Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o zaevidovanie a uznanie KAH CS ÚOK pre chov holubov za právoplatný klub v rámci holubárskych klubov SZCH.

 

Bc. Andrej Margetín

predseda KAH CS